Scientologie v německu – mise Karlsruhe

Karlsruhe je město s přibližně 280 000 obyvateli ležící na břehu řeky Rýn na jihozápadě Německa ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko blízko německo-francouzských hranic.

I v Německém Karlsruhe sídlí mise Scientologické církve, stejně tak jako v dalších 9 Německých městech mezhi která patři Bremen, Goeppingen, Leipzig, Pasing, Sinsheim, Teck, Ulm a Wiesbaden.

Jaké jsou vaše cíle? Kam jdete? Proč jste tady? Scientologie má odpovědi na tyto otázky.

Scientologická církev působí v Německu již od roku 1975 a od té doby si získala velké množství příznivců, kteří studují Scientologické kurzy a aktivně se podílejí na život zlepšujících kampaních, které Scientolická církev organizuje. Z těchto kampaní by bylo možné jmenovat Scientologickou kampaň proti drogám nebo Cestu ke štěstí.

Asi nějvětší Scientolgické organizace v Německu jsou k nalezení v Hamburku a Berlíně.

Seznam Scientogických organizací v Německu, Rakousku a Švýcarsku najdete zde.

Scientologie v Německu započala spolu s Dianetikou. Kniha Dianetika moderní věda o duševním zdraví vyšla poprvé v květnu roku 1950 v USA.

 

Jaderná elektrárna v Mochovcích

Na jihu Slovenska, mezi Nitrou a Levicemi, se nacházejí čtyři bloky Atomových elektráren Mochovce s tlakovodního reaktoru typu VVER 440 / V-213. První blok elektrárny dodává elektrickou energii do sítě od léta 1998, druhý blok od konce roku 1999. Hrubý výkon každého z bloků byl v roce 2008 zvýšen z 440 na 470 MW.

Jaderná elektrárna v Mochovcích

Jaderná elektrárna v Mochovcích

Výstavba třetího a čtvrtého bloku se pozastavila v roce 1992 a znovu spustila v listopadu 2008. Každý blok AE Mochovce vyrobí ročně přes 3 000 GWh elektrické energie, což pokrývá přibližně 11% spotřeby elektrické energie na Slovensku.

Mochovské bloky patří mezi nejnovější jaderné bloky VVER 440 / V-213 a těží ze všech zdokonalení, které byly v elektrárně realizovány. Mezinárodní expertní týmy se shodly na tom, že elektrárna po realizaci bezpečnostních opatření splňuje všechny mezinárodní standardy a úroveň jaderné bezpečnosti a spolehlivosti zhodnotily jako mimořádně vysokou.

Židovská synagoga

Synagoga a modlitebny jsou oblíbeným místem trvávení volného času pro židy. Židé se rádi modlí a scházejí. V místech, kde jsou Synagogy je často i židovská obec. Židé rádi pořádají přednášky, besedy a koncerty. Mezi židy je řada velmi vzdělaných lidí.

V judaismu bylo vždy náboženství úzce propojeno s myšlenkou vlastního národa a země. Ve starověku byli Židé (respektive Izraelci) vždy považováni za národ a na jejich náboženství nebyl kladen žádný zvláštní důraz. Změna přišla v poexilním období, zvláště pak během řecké a římské nadvlády, kdy začalo být židovství považováno za samostatné (a státem vesměs uznávané) náboženství, jehož hlavním nositelem je národ – Židé.

Andrej Dvorský

Andrej Dvorský z Kůzlího sedla v Tatrách je sportovec. Dětství Andreje Dvorského bylo poměrně těžké vzhledem k tomu, že musel každý den ze své vysoko položené vesnice chodit pěšky do školy, která byla hluboko v údolí. Za každého počasí a ve vysokých závějích Andrej šlapal svých 7 kilometrů do školy, aby se stal vzdělaným člověkem. Později se stal Andrej Dvorský vysokohorským průvodcem v Tatrách, které tak dobře za svého dětství poznal za každého počasí. Počasí umí být v Tatrách velmi proměnlivé a zákeřné.

Později se Andrej Dvorský přestěhoval Liptovského Mikuláše.

Jedním z mnoha zájmů Andreje Dvorského je Scientologie a Dianetika. Na Slovensku najdete řadu misí Scientologické církve.

Andrej Dvorský s oblibou pěstuje různé sporty jako běh, vysokohorská turistika, cyklistika a střelba z malorážky. Andrej Dvorský je oddaným propagátorem sportů a věnuje se i mládeži ve školách, pro které pořádá přednášky o Tatrách.

Komárno – Slovensko

Komárno (maďarsky Komárom) je okresním městem blízko maďarských hranic, v Nitranském kraji, blízko místa, kde se nejdelší řeka Slovenska, Váh, vlévá do řeky největší, do Dunaje. S počtem obyvatel téměř 40000 představuje město centrum Podunají, zároveň je to nejníže položené místo na území Slovenska. Během druhé světové války bylo město součástí Maďarské republiky.

Ve městě sídlí již téměř historická společnost Slovenské lodenice Komárno, která se specializuje na výrobu říčních plavidel a lodí a několik menších firmiček, které zaměstnávají převážnou část obyvatel. Teplé podnebí posyktne ideální podmínky pro poľnohsopodárstvo, převládají hlavně drobné soukromé farmy. Komárno je i oblíbeným turistickým místem, vyhledávaná je zejména pro historický skvost, starou a novou pevnost.

Slovenský stát je parlamentní republikou s demokratickými institucemi. V hospodářství se vyznačuje převážně soběstačnou zemědělskou produkcí, modernizovaným průmyslem a rozvíjejícím se sektorem služeb, který převažuje jak v podílu hrubého domácího produktu, tak pracovní síly.

Považská Bystrica – Slovensko

Považská Bystrica, německy Waagbistritz, okresní město na severozápadě Slovenska, v Trenčínském samosprávném kraji, na řece Váh. Město se nachází v příjemném přírodním prostředí, v údolí Javorníků, Strážovské Hornatiny a Bílých Karpat.

V minulosti v Považské Bystrici fungoval významný národní podnik, Považské strojírny, který však po revoluci zanikl, což vedlo k postupnému rozvoji malého a středního ponikania. Charakteristickou historickou dominantou města je velmi zachovalý Považský Hrad, za zmínku stojí i zámečky v Orlovem a Jesenici. V Považské Bystrici najdete i renesanční epitaf Rafaela Podmanického v kostele Navštívení Panny Marie.

Slovensko

Slovensko vzniklo rozdělením České a Slovenské federativní republiky 1 ledna 1993. Slovenská republika i Česká republika se staly samostatnými státy. Za rozdělením České a Slovenské federativní republiky stály Vladimír Mečiar a Václav Klaus. Je jim často vičítáno, že o rozdělení neproběhlo lidové hlasování – referendum. Dne 29. března 2004 se Slovensko stalo členem Severoatlantické aliance a dne 1. května 2004 spolu s Českem také členem Evropské unie. Slovensko je vnitrozemský stát nacházející se ve střední Evropě. Celkový rozsah jeho území čítá 49 036 km2.[4] Sousedí na severu s Polskem, na východě s Ukrajinou, na jihu s Maďarskem, na jihozápadě s Rakouskem a na západě s Českem.

Povinné pojištění provozu motorového vozidla

Už z názvu lze usoudit, že se jedná o pojištění, které je povinné. Jde o pojištění, které se vztahuje na motorová vozidla a chrání pojištěné vozidlo před nepříznivými událostmi, které jste nezpůsobili Vy. Povinné smluvní pojištění platí i v zahraničí, ale nejprve musíte požádat o zelenou kartu.

pojištění provozu motorového vozidla

pojištění provozu motorového vozidla

Náhradu škody lze získat v těchto případech:

škody na zdraví a nákladech při usmrcení
škody vzniklé poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou věci
ušlého zisku
účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování výše uvedených nároků, pokud si pojišťovna nesplnila zákonem stanovené povinnosti nebo neoprávněně odmítla poskytnout pojistné plnění, či neoprávněně krátila pojistné plnění.

Povinné ručení musí mít pole zákona uzavřeno každý majitel nebo držitel motorového vozidla. Na toto pojištění se vztahuje Slovenský zákon č. 381/2001 Sb. o povinném ručení. V případě, že neuzavřete povinné smluvní pojištění, hrozí na Slovensku Vám pokuta ve výši od 16,60 € až do výše 3 319,39 €. Zároveň v případě, kdy způsobíte na SLovensku škodu na jiném vozidle nebo na zdraví jiné osoby, musíte uhradit celkovou škodu z vlastních prostředků.

Pojišťovna není povinna vyplatit škody způsobené na vozidle v několika případech:

a) pokud majitel nebo držitel vozidla způsobí škodu vlastním zaviněním,

b) pokud je škoda způsobena na věcech, které jsou přepravovány ve vozidle (pokud je nemáte na sobě),

c) jestliže škoda byla způsobena vlastním zaviněním mezi vozidly jízdní soupravy (motorové a přípojné vozidlo),

d) škoda byla způsobena manipulací nákladu vozidla

Pojišťovna nehradí:

a) náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění nebo důchodu ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, v případě, že škodu způsobil řidič vozidla

b) škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaných motoristických závodech nebo soutěži (výjimka platí pro závody, na kterých je řidič povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích),

c) jinou škodu než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba.

 

když máte auto budete potřebovat výměnu autoskel.

Pojištění úrazů

Každý den se stávají různé druhy úrazů. Možná to berete lhostejně a řeknete si, že Vám se nic nemůže stát, protože jste opatrný. Možná se Vám nic nestane, ale možná Vás zastihne úraz ve chvíli, kdy to nejméně čekáte. Přijít to může kdykoliv.

Pojištění úrazů

Pojištění úrazů

Na to, abyste byli zabezpečený proti úrazovým rizikům slouží úrazové pojištění. Nazhŕňa však všechny druhy úrazů, ale pouze ty, které mohou zhoršit vaši životní situaci. Můžeme rozlišit typy úrazového pojištění:

a) smrt úrazem,

b) trvalé následky,

c) denní odškodné při úrazu,

d) tělesné poškození při úrazu,

e) pobyt v nemocnici v důsledku úrazu.

Smrt úrazem – v případě smrti bude sjednaná pojistná částka vyplacena osobám blízkým zesnulého.

Trvalé následky – pokud došlo k úrazu, musíte žádat vyplacení pojistného do uplynutí určité doby. Velikost úrazu a trvalé následky určí lékař. Pojišťovny mají dokonce i vlastních smluvních lékařů. Jak pojištěnec si můžete zvolit při uzavírání pojištění násobek pojistné částky.

Denní odškodné při úrazu – částka, která Vám bude vyplacena, závisí hlavně od doby, která je potřebná k léčení úrazu. Pojišťovny mají určený maximální limit délky léčby. Pokud Vám bude léčba vyžadovat více času než je maximální limit, pojišťovna Vám vyplatí pouze částku, která je stanovena na maximální limit.

Tělesné poškození při úrazu – v jaké výši Vám bude vyplacena částka závisí hlavně od lékaře, který zhodnotí stupeň vážnosti úrazu a trvalých následků podle oceňovacích tabulek pro příslušné tělesné poškození. Podle toho Vám bude vyplacena procentuální část z uzavřené pojistné částky. Piešťany proč tam nejet?

Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu – jedná se o to, že Vám bude vyplácena pojistná částka za každý den, který strávíte v nemocnici. Lidé milují rekreaci a proč nejet do Lázní Luhačovice.

Pojištění online

Pojistit se nemusí být až tak složité, jak byste si mohli na první pohled myslet. Současnost nám přináší mnoho novinek, které se nám snaží zjednodušit život, no a mezi ty patří i online pojištění.

Díky online pojištění již nebudete muset trávit půlku dne obcházením různých pojišťoven ve městě, ale vše můžete vyřídit z pohodlí Vašeho domova, aniž jste udělali byť jen krok navíc. Online si tak můžete prohlédnout nabídky různých pojišťoven a podle jejich výběru si můžete vybrat to nejvýhodnější pojištění pro Vás. A to ještě za podstatně rychlejší dobu.

Co musíte udělat, pokud se chcete pojistit online

V první řadě si musíte vybrat druh pojištění (pojištění domácnosti, cestovní pojištění, povinné smluvní pojištění a jiné). To však musí být v nabídce dané pojišťovny, protože každá pojišťovna má jiný výběr pojišťovacích produktů.
Dále musíte vyplnit základní údaje o pojištění (platnost od, zleva atd.).
Potřebné je vyplnění osobních údajů, které musí být pravdivé. Musíte také souhlasit s podmínkami, které vyplývají z poskytnutí daného pojištění.
Vyberte si způsob, jakým chcete pojištění zaplatit (převodem na účet, pomocí karty atd.).

Jelikož poskytovatelé pojistného nabízejí možnost si vypočítat výslednou částku, kterou musíte zaplatit, můžete si tak jednoduše prohlédnout nabídky různých pojišťoven a vybrat si podle získaných údajů to nejvýhodnější.

Online pojištění se rozšiřuje velmi rychle a můžete ho získat už skoro v každé pojišťovně a přes různé internetové stránky. Musíte však počítat s tím, že ne všechny druhy pojištění je možné uzavřít přes internet, čili online. Jedná se o ty pojištění, kde je potřebná účast osoby, která se chce dát pojistit, protože jsou vyžadovány originální dokumenty nebo obhlídka. Jedná se například o zdravotní pojištění.